7 czerwca 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego „Aktywna tablica 2018” – II edycja

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
oraz inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
Dyrektorzy szkół podstawowych
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2018 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, dyrektorzy szkół podstawowych i organy prowadzące zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań:

– do dnia 15 czerwca 2019 roku

Dyrektor szkoły:

 1. przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg wzoru zamieszczonego poniżej.
 2. jednocześnie (na podstawie tego sprawozdania) wypełnia formularz elektroniczny opublikowany pod adresem: LINK

– do dnia 30 czerwca 2019 roku

Organ prowadzący:

 1. weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych,
 2. przesyła sprawozdanie (wg wzoru zamieszczonego poniżej) wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 na adres:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  10-959 Olsztyn
  Piłsudskiego 7/9

lub składa osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2018”

 1. Wypełnia obowiązkowo wersję elektroniczną sprawozdania zamieszczoną pod adresem: LINK

UWAGA:

 1. Wszystkie dokumenty – z właściwą datą – muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby.
 2. Dokumentacja, złożona w sekretariacie Kuratorium Oświaty lub przesłana listownie, zawiera:
 3. oryginał sprawozdania organu prowadzącego,
 4. załączniki nr 1, 2 i 3

Dodatkowych informacji dotyczących sprawozdań udziela:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 533, e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Wzory aktualnych sprawozdań:

Sprawozdanie dyrektora szkoły z realizacji zadań z Programu Aktywna tablica
Sprawozdanie organu prowadzącego
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3
do pobraniawww.gov.pl

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów

Ułatwienia dostępu