12 czerwca 2019

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół dla młodzieży
województwa warmińsko-mazurskiego

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:

– do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

– do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

 1. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne:
 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni, przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 1. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2018/2019 ukończą szkołę.

Załączniki do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik nr 2).
 • Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 3).
 • Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGI:

 1. Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wniosków wyłącznie pismem komputerowym(czcionka Arial 12, na jednej kartce dwustronnie drukowanej) – zgodnie z wymaganą kolejnością w nawiasie każdej rubryki osiągnięć.
 2. Do wniosków należy dołączyć kopie: zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (za zgodność z oryginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2018/2019 (proszę podać dokładną datę osiągnięcia).
 3. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny i komórkowy).

Wnioski i listy kandydatów należy przesłać w formie papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie (Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959) z dopiskiem „Stypendium MEN” oraz wersji elektronicznej Microsoft Word / Excel na adres: breszka@ko.olsztyn.pl. Telefon kontaktowy: 89 5232423.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki:

– Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
– Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2018/2019
– Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w załącznikach jest Krzysztof Marek Nowacki– Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej „Administratorem”, z którym można skontaktować się pisząc na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub telefonując pod numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadania określonego w § 3 i 4 w/w rozporządzenia oraz do podjęcia niezbędnych działań. Podanie przez Państwo danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zadania będzie niemożliwa.
 4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca roku szkolnego 2019/2020.
 5. Administrator przekaże Państwa dane ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
 6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Załączniki

Ułatwienia dostępu