17 czerwca 2019

II Warmińsko-Mazurska Konferencja Rad Rodziców                                    

Fundacja „Rodzice Szkole” wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty zorganizowała w dniu 6 czerwca 2019 r. konferencję poświęconą działalności rad rodziców.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki otwierając konferencję zwrócił uwagę na szczególną rolę rad rodziców, które są integralnym podmiotem szkoły. Następnie Prezes Zarządu Fundacji Wojciech Starzyński wystąpił z referatem: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

W czasie kolejnych wystąpień podkreślano, że rady rodziców reprezentując ogół rodziców uczniów danej szkoły podejmują działania zmierzające do efektywnego realizowania jej statutowej działalności. Poświęcone temu były wystąpienia:

  1. Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – Mirosława Grzemba-Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”,
  2. Gospodarka Finansowa rad rodziców – jak założyć i prowadzić rachunek bankowy rady rodziców? Jak przygotować preliminarz budżetowy rady rodziców? Jak pozyskiwać dodatkowe środki na działalność rad rodziców? – Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”.

Na koniec konferencji wywiązała się interesująca dyskusja, w czasie której prelegenci odpowiadali uczestnikom na pytania w kwestiach dotyczących kompetencji rad rodziców.

Ułatwienia dostępu