26 czerwca 2019

Dostęp do nowoczesnej edukacji – program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Organy prowadzące szkoły
Dyrektorzy szkół
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Realizując jeden z priorytetów, jakim jest zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Sieć OSE zapewnia dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa sieci.

Od dnia umieszczenia w harmonogramie (dostępnym na stronie ose.gov.pl i systematycznie aktualizowanym) szkoły mogą zgłaszać chęć skorzystania z rządowego programu bezpłatnego dostępu do Internetu.

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej szkoły otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rolę Operatora OSE powierzono Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

OSE zapewnia szkołom:
– usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 MB/s,
– usługę bezpieczeństwa teleinformatycznego (ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego); wsparcie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie ich prawidłowego rozwoju,
– usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.

Chcąc dołączyć do OSE szkoła musi:

  1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz uzyskać zgodę Organu Prowadzącego Szkołę (formularz dostępny na ose.gov.pl),
  2. wypełnić i odesłać ANKIETĘ TECHNICZNĄ w formie elektronicznej (poprzez portal „Moje OSE” dostępny na stronie moje.ose.gov.pl),
  3. przystąpić do podpisania umowę OSE (także poprzez portal „Moje OSE”).

Aby przystąpić do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szkoły potrzebują zgody Organu Prowadzącego Szkołę.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w przypadku niedokonania zgłoszenia przez szkołę, Organ Prowadzący Szkołę najpóźniej z dniem 1 stycznia 2021 r. będzie zobligowany do samodzielnego zapewnienia tej szkole Internetu spełniającego parametry bezpieczeństwa i przepustowości co najmniej 100/100 MB/s (standard zapewniany bezpłatnie przez OSE).

Wobec powyższego zachęcam Państwa do wykorzystania usług OSE, które przyczynią się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych, jak również wyrównywania szans edukacyjnych.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu