5 marca 2020

Projekt „Lekcja: Enter” – spotkanie informacyjne

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Lekcja: Enter”. Projekt ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększenia udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.

Projekt składa się z 3 cykli, po jednym w roku 2019, 2020 i 2021. Każdy cykl składa się z 2 etapów:

  1. Konkurs grantowy – wyłonienie grantobiorców i przyznanie grantów instytucjom (na szkolenia nauczycieli w swoich województwach).
    O granty mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli; samodzielnie lub we współpracy z:
    – jednostkami samorządu terytorialnego,
    – organizacjami pozarządowymi,
    – uczelniami wyższymi.
  2. Realizacja szkoleń – rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nauczyciele wszystkich typów szkół biorący udział w projekcie odbędą 40-godzinne szkolenie, podczas którego poznają zastosowanie sprzętu i aplikacji edukacyjnych przydatnych do kreatywnego korzystania z nich przy realizacji podstawy programowej. Dowiedzą się o tworzeniu własnych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz o korzystaniu z e-materiałów (dostępnych m.in. na stronie internetowej: www.epodreczniki.pl). Zakres szkoleń jest zgodny z ustalonymi na rok szkolny 2019/2020 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania TIK w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak również priorytetami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie podniesienie jakości kształcenia w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego.

Koncepcja projektu wymaga udziału w szkoleniu zespołu nauczycieli z danej szkoły, w tym – przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły. Celem szkoleń, które są dedykowane dyrektorom/wicedyrektorom szkół, jest udzielnie wsparcia w przygotowaniu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.

Projekt jest finansowany ze środków UE. Realizowany jest przez wyłonionego w konkursie operatora – Fundacja Orange oraz jej partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Szkolenia w ramach projektu „Lekcja: Enter” realizowane są przez wyłonionych grantobiorców.

W marcu 2020 r. planowany jest drugi konkurs grantowy. O wsparcie w postaci grantu do 450 tys. zł (nie jest wymagany wkład własny) mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe bądź szkoły wyższe – wszystkie w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Operator projektu zaprasza na dzień 12 marca 2020 r. w godz. 11.00 – 14.00 na regionalne spotkanie informacyjne, na którym przedstawiciele Fundacji Orange omówią możliwości otrzymania grantu w projekcie „Lekcja: Enter” i odpowiedzą na Państwa pytania. Fundacja Orange wskazała miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, Sala sesyjna nr 420.

Udział w spotkaniu wymaga dokonania zapisu pod adresem: kontakt@lekcjaenter.pl. W temacie maila należy wpisać nazwę miasta, a w treści – reprezentowaną instytucję. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dostępu