24 kwietnia 2020

Konferencje internetowe Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

8 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z Radą Dyrektorów Szkół Branżowych. Tematem spotkania była realizacja nauki zdalnej przez szkoły kształcące w zawodach. Kurator otwierając konferencję podziękował wszystkim dyrektorom za zaangażowanie i pracę przy wdrożeniu kształcenia na odległość w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyraził przekonanie o skuteczności i efektywności podejmowanych działań przez dyrektorów i nauczycieli w obecnym czasie. Spotkanie było przestrzenią do wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z realizacją podstawy programowej w szkołach branżowych. Rozmawiano również o wdrożonych regulacjach prawnych, umożliwiających podejmowanie zadań przez szkoły. Obecni na konferencji dyrektorzy wyrazili również swoje spostrzeżenia dotyczące m.in. realizacji praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych czy też sytuacji młodocianych pracowników.

Z dyrektorami Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Kurator Oświaty spotkał się online w minioną środę 22 kwietnia br. Dyrektorzy zapewnili, że wszyscy specjaliści poradni wykonują pracę zdalną polegającą między innymi na prowadzeniu konsultacji z pedagogami, psychologami szkolnym i innymi specjalistami oraz nauczycielami, z którymi współpracują w zakresie rozpoznawania bieżących potrzeb, ustalenia sposobów i form wymiany informacji poprzez dostępne komunikatory. Pracownicy poradni udzielają porad rodzicom stosownie do zgłaszanych problemów. Pracują z dziećmi objętymi terapią, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, przekazują materiały do wykorzystania w środowisku domowym. Realizują pracę terapeutyczną z wykorzystaniem technologii informatycznej i komputerowej. Dyrektorzy upowszechniają informacje o ofercie psychoedukacyjnej poradni w formule zdalnej na stronach internetowych. W swoich wypowiedziach podkreślali, że radzą sobie z napotykanymi trudnościami, ale w niektórych kwestiach oczekiwaliby wsparcia.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty dziękując wszystkim dyrektorom za ich pracę i profesjonalizm, zapewnił o monitorowaniu podejmowanych przez nich działań i ich wspomaganiu. Przekazane przez dyrektorów pytania, uwagi i wnioski zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ułatwienia dostępu