28 sierpnia 2020

Narady inaugurujące rok szkolny 2020/2021

W dniach 24-27 sierpnia 2020 r. w Olsztynie, Elblągu, Ełku, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku, Olecku i Piszu odbyło się – z zachowaniem reżimu sanitarnego – 12 narad z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego inaugurujących rok szkolny 2020/2021. Celem spotkań było podsumowanie roku szkolnego 2019/2020, przedstawienie zadań zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 oraz omówienie działań związanych z organizacją nadchodzącego roku szkolnego w warunkach epidemii.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podziękował dyrektorom szkół i placówek za zaangażowanie w organizowanie kształcenia na odległość w czasie pandemii, a także przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych. Odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemicznej, mówił o powrocie do nauczania stacjonarnego, za którym przemawiają przesłanki społeczne i gospodarcze. Przypomniał o możliwości wprowadzenia w szkołach kształcenia na odległość lub prowadzenia zajęć w systemie mieszanym (hybrydowym). Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wyraził życzenie, by na początku roku szkolnego szczególną opieką otoczyć dzieci i młodzież klas pierwszych, dla których rozpoczyna się nowy etap edukacji. Podkreślił znaczenie działalności dyrektorów w społecznościach lokalnych, wskazał również na ogromną rolę polskiej szkoły w podtrzymywaniu fundamentów kultury europejskiej w dobie dokonującej się rewolucji informatycznej. Zaakcentował konieczność podtrzymywania pamięci o istotnych rocznicach historycznych wydarzeń i dbałości o miejsca pamięci. Na koniec podziękował dyrektorom za służbę społeczeństwu, cytując łacińską maksymę „Non ministrari sed ministrare” (Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć).

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty  Wojciech Cybulski z podobnym przesłaniem zwracał się do dyrektorów szkół i placówek z rejonu Delegatury w Ełku.

Kolejna część narad poświęcona była bezpieczeństwu sanitarnemu szkół i przedszkoli w trakcie pandemii COVID-19. Powiatowi inspektorzy sanitarni przedstawili informacje związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także odpowiedzieli na liczne pytania dyrektorów szkół związane z organizacją kształcenia w warunkach epidemii.

Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego Mirosława Gralla-Kaperzyńska przedstawiła zebranym dyrektorom wprowadzone zmiany w prawie oświatowym, dotyczące rozwiązań w sytuacji  zagrożenia epidemicznego, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym.

W końcowej części narad Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz zapoznała zebranych z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 uwzględniającym priorytety Ministra Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przedstawiła zakres zaplanowanych ewaluacji oraz tematykę planowych kontroli i monitorowania. Przypomniała również dyrektorom o konieczności wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w pracy szkół i placówek w nowym roku szkolnym.

 

Ułatwienia dostępu