23 października 2020

„Erasmus dla szkół i placówek 2021-2027”- spotkanie online

22 października br. odbyło się spotkanie online poświęcone „Erasmusowi dla szkół i placówek na lata 2021-2027”. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Punkt Informacyjny FRSE Kuratorium  Oświaty w Olsztynie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.  Kampania informacyjna  skierowana została do  dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

 

Uczestników webinarium przywitała Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Pani Małgorzata Hochleitner; głos zabrał również Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki, który podziękował i pogratulował dyrektorom, nauczycielom i wszystkim tym, którzy są zaangażowani w  realizację  programów europejskich.

 

W dalszej części spotkania prelekcje poprowadzili przedstawiciele FRSE. Pani Kinga Motysia przybliżyła program Erasmus + wzbogacony o nową formułę jaką jest Akredytacja, która gwarantuje uproszczoną procedurę wnioskowania o środki na lata 2021-2027.  Pan Bartosz Baran zaprezentował program Edukacja, który będzie obejmował m.in. mobilność w  szkolnictwie wyższym, praktyki, współpracę instytucjonalną oraz edukację włączającą (w tym dla uczniów i studentów z  niepełnosprawnościami lub wywodzących się z mniejszości narodowych).  Obecna edycja MF EOG  dużą uwagę poświęci budowaniu partnerstw z podmiotami z  Norwegii, Islandii I Lichtensteinu. Pani  Maryia Hlukhava przedstawiła programy bilateralne: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży, które mają za zadanie kształtować wzajemne stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem roli młodego pokolenia. Takie działanie ma na celu zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i  stereotypów w  postrzeganiu wspólnej historii.

 

Zachęcamy wszystkich do aplikowania o środki w ramach omawianych programów.

Ułatwienia dostępu