9 grudnia 2020

Rozliczenie z dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych według poniższego wzoru:

  1. Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy,
  2. Załącznik nr 3a – Zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu,
  3. Załącznik nr 3b – Zestawienie ilościowe,
  4. Załącznik nr 3c – Informacja o zrealizowanych działaniach,
  5. Załącznik nr 3d – Zestawienie faktur (rachunków).

Ponadto proszę o dołączenie:

  1. Kserokopii faktur za zakupione książki,
  2. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 15 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Załącznik nr 3 należy przesłać dodatkowo w formie edytowalnej na adres poczty internetowej: breszka@ko.olsztyn.pl (Bożena Reszka, wizytator)

Telefon do kontaktu:

W kwestiach finansowych:
Mateusz Marcinek, specjalista 89 52 32 559 (Gminy i Powiaty)
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska, specjalista 89 52 32 559 (Stowarzyszenia, Fundacje)
Adres e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

W kwestiach merytorycznych:
Bożena Reszka, wizytator 89 52 32 423
Adres e-mail: breszka@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu