11 maja 2021

Rekrutacja do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”, realizowanego przez Partnerstwo Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z Fundacją Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. Ww. projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie to objęte jest opieką/nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jego celem jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez rozwijanie zainteresowania młodzieży możliwością realizowania swojej kariery zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej.

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe wdrożenie w 35 liceach ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych I stopnia na terenie całego kraju (minimum 2 szkoły z każdego województwa).

Każda z uczestniczących szkół otrzyma pakiet edukacyjny, dostęp do materiałów elektronicznych oraz kwotę 3.000 zł na organizację wizyty studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. Z kolei uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie, w którym główną nagrodą jest 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.

Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie do dnia 20 maja 2021 r.do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu: cpt.org.pl

Ułatwienia dostępu