14 czerwca 2021

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jednego nauczyciela, jednak może obejmować działalność innowacyjną realizowaną przez grupę nauczycieli. Opis działalność innowacyjnej przygotowywany jest za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem www.zpe.gov.pl

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wojewódzkiego – wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
  2. centralnego – wyłonienie laureatów Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych – do 30 lipca 2021 r. poprzez przesłanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie linku do opisu na adres: kierunek-innowacja@ko.olsztyn.pl

Zgłoszenie oprócz opisu musi zawierać:

  1. tytuł i formę opisu,
  2. kategorię (I – nauczyciele szkół podstawowych; II – nauczyciele szkół ponadpodstawowych),
  3. pełną nazwę szkoły,
  4. imię i nazwisko, e-mail i nr telefonu nauczyciela zgłaszającego opis do Konkursu,
  5. uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków (dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu),
  6. skan oświadczenia uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu – Załącznik nr 1,
  7. skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu – Załącznik nr 2.

W załączeniu:
Regulamin konkursu „Kierunek – innowacja”
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego nagrody rzeczowej dla laureata Konkursu

Kontakt:

Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji
tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu