5 października 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2021 roku

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

 

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 126 wniosków organów prowadzących dla 297 szkół o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 7.595.915,91 zł. Organy prowadzące zadeklarowały wkład własny w wysokości 1.910.097,24 zł, co stanowi 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Wsparciem finansowym objęto 62 wnioski organów prowadzących dla 124 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia wynosi 2.776.829,54 zł. Wkład własny organów prowadzących szkoły wynosi 700.646,04 zł.

W nawiązaniu do § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica, podaję wykaz szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW) wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i SOSW oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły i SOSW.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Kontakt:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załącznik:

Wykaz szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2021 r.

Ułatwienia dostępu