6 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – organy prowadzące ze wsparciem finansowym w 2021 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – wsparcie finansowe w 2021 roku

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

 

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 59 wniosków organów prowadzących dla 161 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2021.

Ogólna wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 986 040,00 zł (placówki wychowania przedszkolnego – 120 900,00 zł, szkoły – 853 140,00 zł, biblioteki pedagogiczne – 12 000,00 zł).

Stosownie do § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U z 2021 poz. 1675) Zespół ds. oceny wniosków organów prowadzących przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty ocenę wniosków organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 36 organom prowadzącym dla 104 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych na kwotę 578 060,00 zł.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących.

Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załącznik:

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne ze wskazaniem kwot udzielonego wsparcia finansowego

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator – Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu