17 grudnia 2021

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za 2021 rok

Szanowni Państwo

Starostowie Powiatów,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

 

Przypominamy, że zgodnie z § 5 umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące  szkoły, placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2021 w ramach Programu, są zobowiązane do przekazania sprawozdania z realizacji Programu:

  1. Załącznik nr 2 do umowy – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy w formie papierowej i elektronicznej z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania.
  2. Załącznik nr 3 do umowy – Formularze:

a) Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie

b) Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie

c) Zbiorcze zestawienie finansowe

 

do pobrania z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

3.Załącznik-nr-4-do-umowy-NPRCz 2021.

Ponadto proszę o dołączenie:

  1. kserokopii faktur za zakupione książki,
  2. potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga !

Faktury powinny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp., należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta bankowego: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej, podpisane przez osobę reprezentującą urząd, proszę przesłać do 15 stycznia 2022 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

z dopiskiem: „Sprawozdanie NPRC 2021”

Załącznik nr 3 należy dodatkowo przesłać w formie edytowalnej na adres poczty internetowej: rsajkowski@ko.olsztyn.pl (Ryszard Sajkowski, wizytator)

Informujemy, że w drugiej połowie stycznia 2022 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie (zakładka: Organy prowadzące / Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zostaną zamieszczone kolejne formularze sprawozdań z realizacji Programu kierowane do Narodowego Centrum Kultury (§ 15 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”).

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej poświęconej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025:  https://nprcz.pl/

Kontakt:

 W kwestiach finansowych:

Gminy i powiaty:

Rafał Klonowski, specjalista – tel. 89 52 32 383, e-mail: rklonowski@ko.olsztyn.pl

 

Stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne

Malwina Kamińska, specjalista – tel. 89 52 32 559, e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

 

W kwestiach merytorycznych:

Ryszard Sajkowski, wizytator – tel. 89 52 32 533, e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu