4 kwietnia 2022

Załączniki do umowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2022 r.

Integralną częścią umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” są załączniki:

  • Załącznik nr 1 – złożony przez organ prowadzący wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu wraz z załącznikiem „Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3”.
  • Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania.
  • Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji Programu.
  • Załącznik nr 4 – Zestawienie faktur (rachunków).

Załączniki nr 2 i 4 podajemy poniżej, natomiast Załącznik nr 3 – w postaci formularzy publikowany jest na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki.

Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy w formie papierowej z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania – załącznik nr 2 do umowy.

Zestawienie faktur (rachunków) – załącznik nr 4 do umowy.

Przypominamy, iż środki z Programu muszą być wydane ściśle według zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wobec tego, przy planowaniu zakupu książek, elementów wyposażenia bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów § 2 ww. Rozporządzenia.

W kwestiach wątpliwych odsyłamy do zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi–narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025.

Zachęcamy też do śledzenia informacji na stronie internetowej poświęconej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025:  https://nprcz.pl/

Organy prowadzące oraz prowadzone przez nie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie, zobowiązane są do umieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o tym fakcie wraz z. identyfikacją graficzną (logotypem) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Zobligowane są także do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania właściwych logotypów oraz stempla na każdej dofinansowanej publikacji.

Księga znaku NPRCz 2.0 – aktualizacja (4.11.2021)

NPRCz 2.0. logotypy – aktualizacja (4.11.2021)

Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0.

Belka z logotypami operatorów NPRCZ 2.0

Książki historyczne poświęcone historii Polski w XX wieku – propozycje

Ułatwienia dostępu