7 kwietnia 2022

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczętą procedurą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, proszę o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Podstawa prawna:

1) rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
– zwane dalej r.p.p.r.,

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.r.c.o.f.j.s.o.

Szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
określone zostały w § 11bab ust. 1 pkt. 1 i 2 r.r.c.o.f.j.s.o, stanowiących, że:

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f
u.p.o., tj. z wyjątkiem trzyletnich szkół specjalnych przysposabiającej do pracy, dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 u.p.o.:

1) wynik przedstawiony w procentach z:
⦁ języka polskiego,
⦁ matematyki
– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;

oraz w § 11bab ust. 2 pkt. 1 i 2 r.r.c.o.f.j.s.o, stanowiących, że:

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f
u.p.o., tj. z wyjątkiem trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

Ponadto, w § 11bab ust. 3 r.r.c.o.f.j.s.o. wskazano, że:

w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 u.p.o., oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 150 ust. 7 u.p.o. – wynosi 5 dni;
2) art. 158 ust. 6-9 u.p.o. – wynosi 3 dni.

Powyżej wymienione czynności mogą być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, zgodnie
z zapisami § 11a ust. 1 i 2 r.r.c.o.f.j.s.o, stanowiącymi, że:

do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone
w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych,
w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

Zgodnie z § 11b ust. 1 r.r.c.o.f.j.s.o:

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 u.p.o., wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,
o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Zgodnie z § 11bab ust. 4-6 r.r.c.o.f.j.s.o.:

w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d u.p.o., w terminie określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 u.p.o., rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując
na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej
lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. u.p.o.
W powyżej wskazanej sytuacji, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.
Niezłożenie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia do dnia 23 września 2022 r. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Informacje dodatkowe:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia – art.135 ust. 2 u.p.o.

Na rok szkolny 2022/2023 na semestr I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 2012/2013 – art. 95 ust. 1 ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.).