8 kwietnia 2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ NAGRODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Warmińsko-Mazurskiego,

Starostowie Powiatów,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

 

Informuję, że w 2022 roku termin składania wniosków o przyznanie:

 • nagrody Ministra Edukacji i Nauki upływa 20 maja 2022 r.,
 • nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 20 czerwca 2022 r.

 

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych
  do nagrody Ministra Edukacji i Nauki lub nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora),
 • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku
  w jednym, dwustronnie zadrukowanym egzemplarzu
  (załącznik nr 1), albo
  (załącznik nr 2),
 • podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 

            Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

 • przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 • posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 • posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej […].

Proszę o dochowanie należytej staranności przy wypełnianiu wniosków. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

Przypominam, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) rada pedagogiczna opiniuje
w szczególności wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty w Olsztynie za Państwa pośrednictwem. W przypadku dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy
o przekazywanie listy kandydatów także drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl (załącznik nr 4).

Wnioski muszą być dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn w ww. terminach. Dokumenty należy przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu 89 52 32 413.

 

Podstawa prawna:

 1. art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 131
  poz. 1078 z późn. zm.).

Załączniki

załącznik nr 1
Data: 2022-04-08, rozmiar: 30 KB
załącznik nr 2
Data: 2022-04-08, rozmiar: 29 KB
załącznik nr 3
Data: 2022-04-08, rozmiar: 118 KB
załącznik nr 4
Data: 2022-04-08, rozmiar: 37 KB