25 października 2022

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Szanowni Państwo,

 

nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

  • po przepracowaniu wymaganego okresu 5 lat i 9 miesięcy od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 9ca ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela),
  • w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego (art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r.) – dotyczy nauczycieli, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż.

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że prośby nauczycieli zawierające wskazanie terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – nie będą uwzględniane.

 

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć WYŁĄCZNIE dokumenty, o których mowa w rozporządzeniach  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ kopii dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, informacji o nagrodach, certyfikatów ukończenia szkoleń doskonalących itp.

 

UWAGA!

 

Zalecana forma złożenia dokumentów, w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:

  • dokumentacja powinna być złożona w skoroszycie papierowym (tekturowym),
  • strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię/imiona i nazwisko wnioskodawcy,
  • dokumenty powinny być ułożone w kolejności podanej w wytycznych umieszczonych poniżej,
  • dokumentacja nie powinna zawierać: ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie („koszulki”) groszkowe, plastikowe, zbindowanych,
    w twardych oprawach itp. (dokumenty powinny zostać przedziurkowane i wpięte bezpośrednio do skoroszytu).

 

Możliwe jest przesłanie wniosku i dołączonych do niego dokumentów (decyduje data nadania w placówce wyznaczonego operatora pocztowego, tj. stempla pocztowego Poczty Polskiej). W przypadku przesłania wniosku np. przesyłką kurierską, decyduje data dostarczenia wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – do zapoznania

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – do zapoznania

 

WNIOSEK o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – do pobrania

 

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dot. nauczycieli, którzy nie rozpoczęli stażu przed 1 września 2022 r.
do pobrania

 

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dot. nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2022 r.
do pobrania