21 lutego 2023

Wychowanie Przedszkolne – Podział dotacji na rozdziały wg klasyfikacji budżetowej

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

 

Olsztyn, 20.02.2023 roku

 

ZK.3146.3.1.2023.MM

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2806), informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało podziału środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok.

Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2023 roku wynosi 1 607,35 zł.

Wysokość dotacji na ucznia w 2023 wynika z przekroczenia maksymalnego limitu wydatków na dotację celową i w związku z tym zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji, o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1.654 zł do 1.607,35 zł, tj. o 46,65 zł, czyli o 2,8%. Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału wszystkich środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na rozdziały klasyfikacji budżetowej dla gmin i powiatów według wzoru (załącznik nr 1). W załączniku na dole widoczne są zakładki stosowane dla gmin i powiatów.

W załączeniu przekazuję również Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia

  • 28.02.2023 roku.

w wersji elektronicznej (skan) na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Warto pamiętać również że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U z 2022 r. poz. 2666) przy naliczaniu i podziale dotacji nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Podział dotacji wychowania przedszkolnego z wyszczególnieniem
    na rozdziały klasyfikacji budżetowej w 2023 roku
  • Zał. nr 2 – Liczba uczniów w wieku do lat 5 (w tym liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego*) oraz kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2023 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 383.

 

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu