12 kwietnia 2023

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej uregulowany jest w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawy).

Informacja publiczna może być udostępniana w trybie art. 11 ustawy tj.: w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.

Udostępnianie informacji publicznej następuje także w drodze ogłaszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

− przesłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;

− złożyć poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP;

− złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie w godzinach pracy urzędu
(al. Piłsudskiego 7/9, piętro IIIa, pokój nr 382).

Informacja publiczna, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy, jeżeli informacja nie może zostać udzielona w ww. terminie, urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się – zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.

W przypadku jeżeli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie, zobowiązany jest wydać decyzję. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy.

Ułatwienia dostępu