14 czerwca 2023

Sprawozdanie z Programu „Aktywna tablica” za 2022 rok

Beneficjenci

Rządowego programu „Aktywna tablica”

edycja 2022

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z umową w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”, Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia w terminie do dnia 15 września 2023 r. (decyduje data wpływu) sprawozdanie z realizacji Programu (w formie papierowej i elektronicznej). Sprawozdawczy obowiązek następuje w roku następującym po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1883

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1602

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań:

Dyrektor szkoły/SOSW w terminie do 31 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu) przekazuje do organu prowadzącego sprawozdanie:

„Dyrektor_szkoły_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Aktywna_tablica_2022”

Organ prowadzący w terminie do 15 września 2023 r.:

  1. weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych,
  2. przekazuje do Kuratorium Oświaty w Olsztynie (decyduje data wpływu) sprawozdanie:
  1. Organ_prowadzący_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Aktywna_tablica_2022
  2. Organ_prowadzący_załączniki_sprawozdanie_merytoryczne_i_finansowe_z_realizacji-Programu_Aktywna_tablica-2022 (załączniki nr 1 – 6 – zob. poszczególne arkusze excela).

Formy przesłania sprawozdania:

– poczta tradycyjna na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2022”;

– za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

– osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2022”.

 Uwaga:

  1. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby. Należy zwrócić uwagę na właściwą reprezentację organu przy podpisywaniu sprawozdania (dokumenty wysyłane poprzez platformę ePUAP muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).
  2. Organ prowadzący przesyła obowiązkowo wersję elektroniczną „Sprawozdania dyrektora szkoły” oraz „Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę”  (edytowalne pliki Word i Excel) na adres mailowy: aktywnatablica@ ko.olsztyn.pl
  3. Elektroniczna wersja ww. sprawozdań nie musi być podpisana; przesłanie edytowalnych sprawozdań na wskazany adres mailowy odbywa się niezależnie od złożenia dokumentów w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wzory aktualnych sprawozdań za 2022 r. do pobrania:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2022-r

Kontakt:

Dariusz Człapiński

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu