11 grudnia 2023

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023


Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 4 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu) zobowiązane są do przekazania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rozliczenia z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Do rozliczenia dotacji, o którym mowa powyżej dołącza się:

  • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego sporządzone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
  • dowody poniesienia wydatków, tj. kopie faktur/dokumentów księgowych lub innych dokumentów  uzupełniających o wartości dowodowej równoważnej fakturom, do wysokości całkowitego kosztu realizacji zadania.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowane przez organ prowadzący należy przekazać w jednej, z niżej wymienionych form:

  1. przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
  2. przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
  3. złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

Proszę o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia z wykorzystania dotacji i zestawienia wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego (tj. zał. nr 2 i 3) na adres e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl

Kontakt:
Marzena Zasada, e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 300.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Załączniki:

Ułatwienia dostępu