5 marca 2024

Lustracja – oświadczenie lustracyjne kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 273)., zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy.

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy osób, które wcześniej z powodu kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia, oświadczenie takie złożył (art. 7 ust. 3 ustawy). W takim przypadku osoby przystępujące do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, zobowiązane są złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do ustawy (art. 7 ust. 3a ustawy).

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego powstaje z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na dyrektora szkoły publicznej t.j. z chwilą zgłoszenia się do konkursu – (art. 7 ust. 2 ustawy w związku z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. J rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Oświadczenie lub informacje o wcześniejszym złożeniu oświadczenie należy przedłożyć – zgodnie z art. 8 ust. 45 ustawy – Kuratorowi Oświaty.

Przedłożyć dokumentację, o której mowa wyżej można na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 10-950 Olsztyn, piętro IIIA, pokój 382 (kancelaria ogólna) osobiście lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie „oświadczenie lustracyjne”.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Agnieszka Gębczyńska specjalista w Wydziale Administracyjno-Prawnym Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu