19 marca 2024

Rządowy program „Aktywna tablica” 2024 – nabór wniosków

W związku z koordynowaniem i realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 2020-2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje o ostatniej edycji Programu w roku 2024.

Przed wypełnieniem wniosku zachęcamy Państwa do lektury rozporządzenia, w którym są zawarte szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Programu:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Beneficjentami Programu w 2024 roku są:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW);
 6. szkoły, które nie skorzystały z Programu w latach 2020, 2021, 2022 i 2023.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Harmonogram Programu:

 1. Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie – do 15 maja 2024 r.,
 2. Organ prowadzący występuje do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego – do 30 maja 2024 r.

UWAGA: Złożenia wniosku należy dokonać w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 1. Zespół oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, dokonuje kwalifikacji szkół podstawowych, ponadpodstawowych i SOSW do objęcia wsparciem finansowym – do 30 czerwca 2024 r.

Podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym dokonuje Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty (na podstawie pełnomocnictwa Wojewody).

 1. Wojewoda przekazuje środki finansowe organom prowadzącym na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii – do 31 sierpnia 2024 r.
 2. Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania finansowedo 10 stycznia 2025 r.
 3. Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania merytorycznedo 31 sierpnia 2025 r.
 4. Organy prowadzące składają sprawozdanie Wojewodzie – do 15 września 2025 r.

UWAGA: Złożenia sprawozdania należy dokonać w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty dokonuje oceny efektów realizacji Programu i składa sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania – do 30 września 2025 r.

Zasady składania wniosków:

 1. W przypadku zespołów szkół lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych należy wskazać konkretną szkołę, która wchodzi w skład zespołu lub SOSW (np. Szkoła Podstawowa ________ w Zespole Szkół ________ ).
 2. Dyrektor szkoły w terminie do 15 maja 2024 r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie:

Wniosek A – maksymalna kwota wsparcia – 14 000,00 zł

Dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 oraz w 2020, 2021, 2022 i 2023 r.; szkoły ponadpodstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w 2020,2021, 2022 i 2023 r.).

Wniosek B – maksymalna kwota wsparcia – 35 000,00 zł

Dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi) oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

Wniosek C – maksymalna kwota wsparcia – 100 000,00 zł

Dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

Wniosek D (Ministerstwa/ORPEG) – maksymalna kwota wsparcia – 14 000,00 zł

Dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 oraz w 2020, 2021, 2022 i 2023 r.; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą).

 1. Organ prowadzący, po zweryfikowaniu wniosków szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych, występuje do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2024 w terminie do 30 maja 2024 r.

Wniosek składany jest w Kuratorium Oświaty w Olsztynie (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

 1. Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć:
  1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1.

Załącznik nr 1 jednocześnie należy przesłać w wersji edytowalnej (.xlsx) na adres: aktywnatablica@ko.olsztyn.pl

Uwaga!

W ww. zestawieniu szkół (załącznik nr 1) znajduje się oświadczenie organu prowadzącego szkołę/SOSW, dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, SOSW wnioskujących o udział w Programie.

W związku z powyższym nie trzeba dołączać oddzielnych oświadczeń.

  1. oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wniosków dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub SOSW o udział w Programie,
  2. aktualny wyciąg KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) bądź CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – dotyczy podmiotów nie będących jednostką samorządu terytorialnego,
  3. w przypadku wkładu własnego rzeczowego – dowód zakupionego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii (faktura).
 1. Organy prowadzące szkoły nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają kopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Klasyfikacja budżetowa wskazywana w zestawieniu musi być uzgodniona z księgowością szkoły, na którą składany jest wniosek.
 3. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.:
  1. w przypadku gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
  2. w przypadku powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym – t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107),
  3. w przypadku osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS bądź CEiDG),
  4. w przypadku podpisu przez osobę/y inne niż do wniosku, należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu prowadzącego.
 1. Kompletne wnioski dyrektorów szkół oraz organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:
  1. osobiście w godz. 7.30-15.30 w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica 2024”,
  2. korespondencyjnie – przesyłając wniosek wraz z załącznikami na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica 2024”,
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Olsztynie – wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany profilem zaufanym.
 1. Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej (ePUAP) powinny zawierać:
  1. pismo przewodnie organu prowadzącego – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany profilem zaufanym,
  2. wniosek organu prowadzącego wraz z załącznikami – opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisane profilami zaufanymi:
   • zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1
   • oryginały/kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie
   • aktualny wyciąg KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) bądź CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – dotyczy podmiotów nie będących jednostką samorządu terytorialnego.
 1. Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
 2. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany (po podpisaniu umowy) w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego, dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

Sposób przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania

Wykaz szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w roku 2024 w odniesieniu do poszczególnych szkół i SOSW oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły i SOSW, zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie „Aktywna tablica” 2024

Po zakończeniu kwalifikacji wniosków:

 1. Nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem.
 2. Może ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów.

zob.: Aktywna tablica 2024. Rusza nabór wniosków do Programu – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przypominamy, że kluczowym elementem realizacji programu jest odpowiednie przeanalizowanie potrzeb i ujęcie ich w kalkulacji kosztów. Wszystkie zakupione w kolejnym etapie sprzęty, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii muszą być zgodne z kalkulacją zawartą we wniosku, zatem prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tę część wniosku.

KONTAKT

 • Kwestie merytoryczne

Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji:

dczlapinski@ko.olsztyn.pl tel. 89 52 32 533

 • Kwestie finansowe

  • wnioski składane przez JST

Mateusz Marcinek, Zespół Księgowości – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie: mmarcinek@ko.olsztyn.pl tel. 89 52 32 383

  • wnioski składane przez osoby prawne inne niż JST, tj. stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne

Malwina Kamińska, Zespół Księgowości – specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie: mkaminska@ko.olsztyn.pl tel. 89 52 32 559

Pliki do pobrania:

 1. Wnioski dyrektora szkoły oraz wniosek organu prowadzącego (w 2024 r. obowiązują nowe formularze wniosków): Aktywna tablica 2024. Rusza nabór wniosków do Programu – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 2. Załącznik nr 1Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe wraz z oświadczeniem o wkładzie własnym

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu