9 kwietnia 2024

Dotacja podręcznikowa – wnioski o udzielenie dotacji na rok 2024

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413), zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W przeciwieństwie do ubiegłego roku, dotacja celowa w 2024 r. udzielana jest bez rozróżnienia między uczniami polskimi a ukraińskimi.

Przypominam, że dotacja udzielana jest na zakup:

  1. podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku klas II, V i VIII
  2. materiałów ćwiczeniowych w przypadku klas I-VIII

W przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2022 r. lub 2023 r., szkoły mogą wnioskować o dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych. Szkoły mogą wnioskować również o refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2023/2024 na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotacja może być wykorzystana również na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym można zakupić sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Przypominam, że składając wnioski o udzielenie dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji należy podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych już wydatków (z faktur) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W załączonych do pisma formularzach kwota refundacji jest liczona automatycznie do kwoty maksymalnej, zatem w przypadku mniejszego wydatku, proszę wprowadzić kwoty ręcznie. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Załączniki dla JST (załącznik nr 4 i 5) oraz załączniki dla dyrektorów szkół (załącznik nr 1, 2 i 3) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności wraz z wprowadzonymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji oraz tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma.

Wypełnione i podpisane przez osobę reprezentującą urząd wnioski (załącznik nr 4 i 5) o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe należy przesłać w terminie do 6 maja 2024 r. w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz w postaci elektronicznej (plik w formie edytowalnej .xlsx) na adres e-mail rklonowski@ko.olsztyn.pl.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załączniki

Wskaźniki
Data: 2024-04-09, rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 1
Data: 2024-04-09, rozmiar: 30 KB
Załącznik nr 2
Data: 2024-04-29, rozmiar: 40 KB
Załącznik nr 3
Data: 2024-04-09, rozmiar: 13 KB
Załącznik nr 4
Data: 2024-04-09, rozmiar: 26 KB
Załącznik nr 5
Data: 2024-04-29, rozmiar: 39 KB

Ułatwienia dostępu