23 maja 2024

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego jest prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą.

Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu konkursów przedmiotowych, w tym do: zabezpieczenia haseł dostępowych do Platformy, zachowania w tajemnicy informacji wynikających z używania Platformy i zawartych na Platformie lub dokumentacji użytkowej, ochrony danych osobowych uczniów umieszczonych na Platformie przed dostępem osób postronnych i nieupoważnionych, zabezpieczenia ich przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rejestracja (zgłaszanie) szkół i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub edycja wcześniej wprowadzonych informacji odbywa się na Platformie za pomocą udostępnionego loginu oraz hasła. W przypadku zagubienia lub nieposiadania hasła dostępowego do Platformy należy przesłać, z aktualnej skrzynki e-mail szkoły na adres sdrozda@ko.olsztyn.pl, informację o braku możliwości logowania się na Platformie.

Przypominam, że:

1) Etap szkolny konkursu przedmiotowego przeprowadzony może być wyłącznie w szkole, która zarejestruje na Platformie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października każdego roku, liczbę uczniów biorących udział w konkursie. Za poprawność wszystkich informacji zamieszczanych przez szkołę na Platformie odpowiada dyrektor szkoły;

2) Przeprowadzenie w sposób prawidłowy czynności związanej z wprowadzeniem lub edycją danych na Platformie będzie szczególnie ważne wówczas, gdy uczestnik konkursu przedmiotowego osiągnie sukces i zostanie laureatem lub finalistą. Umieszczenie na Platformie w sposób niewłaściwy danych o szkole i uczniach będzie skutkowało wydaniem uczestnikom błędnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;

3) Przekazywane do szkół zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów tytułu laureata lub finalisty nie są drukami ścisłego zarachowania, więc nie podlegają sprostowaniom czy wymianie. Nie wydaje się również duplikatów, ani odpisów zaświadczeń;

4) Oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty otrzymują uczniowie, natomiast kopie zaświadczeń mogą stanowić uzupełnienie dokumentacji szkolnej uczniów;

5) Szkoła zobowiązana jest do przestrzegania terminów wskazanych z regulaminie konkursów przedmiotowych.

 

Jolanta Weronika Skrzypczyńska
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Ułatwienia dostępu