13 czerwca 2024

Konkurs „Kierunek – innowacja” w 2024 r. dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl
(w załączeniu: Poradnik Jak przygotować materiał do konkursu?).

Obowiązujące terminy:

– 10 czerwca 2024 – 26 lipca 2024 – czas trwania konkursu,
– do 26 lipca 2024 – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
– do 23 sierpnia 2024 – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
– do 30 września 2024 – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
– do 14 października 2024 – zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap wojewódzki – wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu w trzech kategoriach (nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych),

II etap centralny – wyłonienie laureatów Konkursu w trzech kategoriach (nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych).

Zgłoszenie konkursowe (link do opisu) nauczyciel biorący udział w Konkursie wysyła do Kuratorium Oświaty w Olsztynie na adres: kierunek-innowacja@ko.olsztyn.pl – do 26 lipca 2024 r.

Zgłoszenie konkursowe oprócz opisu musi zawierać:

1) tytuł i formę opisu,
2) wskazanie kategorii, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu konkursu (I – nauczyciele przedszkoli, II – nauczyciele szkół podstawowych; III – nauczyciele szkół ponadpodstawowych),
3) pełną nazwę szkoły/przedszkola, w której zatrudniony jest nauczyciel zgłaszający się do Konkursu,
4) imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego swój opis do Konkursu;
5) uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu,
6) skan oświadczenia uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
7) skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu).

Załączniki:
– Regulamin konkursu
– załącznik nr 1 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu
– załącznik nr 2 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
– załącznik nr 3 – dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej przez laureata konkursu
– załącznik nr 3a – dane adresowe do urzędu skarbowego
– Poradnik Jak przygotować materiał do konkursu?

do pobrania z: https://www.gov.pl/web/edukacja/konkurs-dla-nauczycieli-kierunek–innowacja-2024

Kontakt:
Dariusz Człapiński
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji
tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu