6 czerwca 2016

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.


Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

1. W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r., samorządy uczniowskie lub zespoły, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, powinny przedstawić do zatwierdzenia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wypełnione komputerowo wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 21 czerwca 2016 r.
2. Dyrektor szkoły najpóźniej w terminie do 29 czerwca 2016 r. przesyła Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word, zatwierdzony i wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie stypendium.
3. Do stypendium powinna typować ucznia każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdego typu szkoły).
4. Kandydatami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży (w roku szkolnym 2016/2017, na który będzie przyznane Stypendium, powinni pozostawać nadal uczniami danej szkoły).
5. Zgodnie z art. 90h w/w ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
1) otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2015 r. poz. 843), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę dyrektor szkoły powinien podać wyczerpujące uzasadnienie przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. Załączniki do Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

1. Lista kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 (załącznik nr 1)
2. Wniosek SU o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów (załącznik nr 4)
3. Lista szkół, które nie wytypowały kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 wraz z uzasadnieniem dyrektorów tych szkół o przyczynach braku kandydata (załącznik nr 5)

W sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się z Panem Adamem Szkolnikiem – Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, tel.(89) 52 32 446, e-mail: aszkolnik@ko.olsztyn.pl. Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wyłącznie pismem komputerowym.


Wnioski i listy kandydatów/szkół należy przesłać w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel (aszkolnik@ko.olsztyn.pl)
.


Do wniosków należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2015/2016. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny i komórkowy).


Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu