23 lutego 2017

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, powołany Zarządzeniem Nr 6/2017 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2017 r. na posiedzeniu 13 lutego 2017 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.W roku 2017 Minister Edukacji Narodowej przyznał województwu warmińsko – mazurskiemu dotację na realizację zadania w wysokości 1 233 536 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po uruchomieniu przez Ministra Finansów środków na zakup nowości wydawniczych z programu rządowego, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Wojewodą w imieniu którego działa Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty a organami prowadzącymi szkoły.

Przedłożono 109 wniosków, które opiewały na kwotę 2 571 040,00 zł. Zespół dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:
aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych,
2) zgodność z celami Programu planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
3) zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteka publiczną.

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Przypominam, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. 2015 poz. 1667), wsparcie finansowe może być wykorzystane na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych.

W oparciu o § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia organy prowadzące szkoły, które uzyskały wsparcie finansowe są zobowiązane zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi i publicznym bibliotekami pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,
3) zorganizowały co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,
4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im. wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich,
7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Ponadto informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły. Wzory sprawozdań w wersji elektronicznej dostępne są w poniższych załącznikach.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – wszystkie organy
2. Załącznik nr 2a – powiaty
4. Załącznik nr 2b – inne podmioty
4. Załącznik nr 2c – inne podmioty
5. Załącznik nr 2d – stowarzyszenia
6. Powiaty – udzielone wsparcie finansowe
7. JST – udzielone wsparcie finansowe
8. Stowarzyszenia, Fundacje, inne podmioty – udzielone wsparcie finansowe

Ułatwienia dostępu