17 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły oraz Dyrektorzy Szkół województwa warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że zbliżają się terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach ostatniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667) zwracam uwagę na poniższe terminy:

  • do dnia 31 października 2019 r. – złożenie wniosku przez dyrektora szkoły lub dyrektora biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego.
  • do dnia 20 listopada 2019 r. – złożenie wniosku przez organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Wniosek organu prowadzącego należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
(z dopiskiem NPRCZ – 2020 ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada br. 

Ponadto przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku nieuzyskania w poprzednim roku wsparcia finansowego organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek.

Podczas wypełniania wniosku należy pamiętać, że w przypadku szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół (posiadającej odrębną bibliotekę) należy wpisać pełną nazwę szkoły wraz z miejscowością, a po niej wpisać również pełną nazwę zespołu szkół, np. Szkoła Podstawowa nr 1 im. …………………….. w Olsztynie; Zespół Szkół nr 1 w …………………. .

We wniosku należy wpisać liczbę uczniów uczęszczających odpowiednio do szkoły/zespołu szkół (proszę pamiętać, że w przypadku zespołów szkół, w skład których wchodzą przedszkola lub oddziały przedszkolne, dzieci z tych oddziałów nie wliczamy do ogólnej liczby uczniów; jak również do ogólnej liczby uczniów nie wliczamy słuchaczy szkół dla dorosłych wchodzących w skład zespołu).

Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej powinien zawierać informacje dotyczące posiadania czytelni, liczby książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, rocznej liczby wypożyczeń, specjalistycznego oprogramowania do zarządzania biblioteką, dostosowanie pracy biblioteki do potrzeb uczniów (liczby godzin pracy biblioteki w tygodniu).

Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają również kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w formacie Excel na adres email: breszka@ko.olsztyn.pl.

Wydrukowane i podpisane przez upoważnioną osobę zestawienie szkół należy przesłać wraz z wnioskiem organu prowadzącego na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki

Informacja o realizacji programu
Data: 2019-10-17, rozmiar: 596 KB
Wniosek dyrektora szkoły
Data: 2019-10-17, rozmiar: 94 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2019-10-17, rozmiar: 82 KB

Ułatwienia dostępu