6 kwietnia 2017

Komunikat dotyczący poświadczania kopii dokumentów

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) mogą być poświadczone przez:
1) organ państwowy lub inny podmiot – jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu i został przez nie sporządzony,
2) notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Dyrektor szkoły lub placówki może urzędowo poświadczyć wyłącznie odpis lub wyciąg z dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach szkoły lub placówki.

Ułatwienia dostępu