22 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

  1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.
  2. Zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) oraz art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2017 r. organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Natomiast zmiany w zatwierdzonych arkuszach organizacji dokonane po 30 września 2017 r. nie podlegają opiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  3. W związku z bardzo krótkim terminem określonym w ww. rozporządzeniu (4 dni od dnia otrzymania zmian)  odnoszącym się do wydawania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o których mowa w pkt. 1,  zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnianie w aneksach do arkusza organizacji pracy szkoły
    lub przedszkola w sposób jasny i czytelny tylko wprowadzanych  zmian i dołączanie niezbędnych dokumentów, np. przydziału zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, szkolnych planów nauczania, jeśli wprowadzono w nich zmiany, itp. Nie ma obowiązku opracowywania aneksu w formie nowego arkusza organizacji pracy szkoły lub przedszkola.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Ułatwienia dostępu