24 listopada 2017

Upowszechnianie edukacji włączającej

Konferencja dotycząca wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz upowszechniania edukacji włączającej została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Odbyła się 22 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, a wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy ze szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencja związana była z wdrażaniem reformy edukacji i wprowadzanymi zmianami w prawie oświatowym, dotyczącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem tych zmian jest włączenie uczniów do grupy rówieśniczej i zapewnienie im wszechstronnego wsparcia. Konferencję otworzył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, który podkreślił rolę edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Zwrócił także uwagę, że po wprowadzonych zmianach uczeń będzie miał zapewniony wszechstronny rozwój i opiekę, a zreformowana szkoła będzie przyjazna i otwarta. Profesor Marzenna Zaorska w swoim wystąpieniu przedstawiła m.in. tezę, iż „Różnice między ludźmi są czymś naturalnym. Podejmowane działania edukacyjne wychodzą z założenia, że to nie dziecko ma dostosować się do z góry określonych ustaleń dotyczących tempa i charakteru uczenia się. To nauczyciel wraz z rodzicami (opiekunami) dziecka powinien szukać alternatywnych i skutecznych rozwiązań, które uwzględniałyby indywidualne różnice istniejące pomiędzy uczniami. Oznacza to konieczność zapewniania dodatkowego wsparcia, które zwiększa efektywność kształcenia dziecka.” Natomiast dr Tomasz Knopik mówił o rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz znaczeniu diagnozy funkcjonalnej. Podkreślił rolę kształcenia i wychowania, wskazał na stosowanie modelu biopsychospołecznego w funkcjonowaniu ucznia. Zwrócił uwagę na potrzebę stwarzania przestrzeni i autonomii, które mają istotny wpływ na rozwój dziecka. Ale przede wszystkim dał odpowiedź: po co te zmiany wdrażamy? – „Samorealizacja każdego dziecka i ucznia, jest możliwa wtedy, kiedy proponowane wsparcie jest z jednej strony spersonalizowane (szyte na miarę), z drugiej zaś elastyczne, otwarte na modyfikacje. Oto klucz do odczytania sensu tego nowego modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po prostu: bliżej każdego dziecka, bliżej każdego ucznia…”.

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawiła Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Wskazała szczegółowe rozwiązania, które wprowadzone zostały od 1 września 2017 r. w przepisach prawa oświatowego i które poszerzają dotychczasowe możliwości w zakresie indywidualizacji oddziaływań przedszkola, szkoły i placówki. Wizytatorki Anna Zdaniukiewicz i Katarzyna Łuczko-Ciesielska poprowadziły panel dyskusyjny – odpowiadały na nurtujące uczestników konferencji pytania. Dobre praktyki zaprezentowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Ułatwienia dostępu