8 czerwca 2018

Współpraca szkoły z pracodawcą – seminarium branżowe w Elblągu

Kolejne spotkanie dyrektorów szkół zawodowych z pracodawcami odbyło się 7 czerwca 2018 r. podczas seminarium branżowego w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. Lokalni przedsiębiorcy (branża meblarska, turystyczno-gastronomiczna, techniczno-informatyczna, stolarska) zostali zapoznani ze zmianami w kształceniu zawodowym. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz mówiła o głównych celach zmian w edukacji zawodowej oraz o roli pracodawcy w systemie kształcenia zawodowego. Zwróciła uwagę, że wprowadzanie dualnego systemu kształcenia powinno odpowiadać potrzebom gospodarki oraz uwzględniać potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Podkreśliła, że priorytetem MEN jest aktywne włączanie pracodawców w proces tworzenia nowych zawodów, do opracowywania – we współpracy ze szkołami – programów nauczania dla zawodu oraz do realizacji procesu kształcenia praktycznego uczniów. Wskazała ponadto na rolę doradztwa zawodowego w systemie edukacji. Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu Małgorzata Sowicka omówiła działania organu prowadzącego, które wspierają i wzmacniają rolę i znaczenie kształcenia zawodowego w Elblągu poprzez pozyskiwanie wysokich środków finansowych z UE na doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz staże i praktyki uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu zaprezentował „Ofertę edukacyjną elbląskich szkół zawodowych w kontekście potrzeb pracodawców”, zaś dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu przedstawił „Klasę z Pasją” jako przykład dobrej praktyki – przygotowanie uczniów do wyboru zawodu już od najmłodszych lat. Dyrektor W-M ODN w Elblągu Danuta Oleksiak poprowadziła dyskusję na temat aspektów współpracy szkół z pracodawcami, podczas której poszukiwano sposobów rozwiązywania problemów dotyczących zatrudniania młodych pracowników w określonych branżach. Były to głosy ważne i inspirujące. Pracodawcy zwracali również uwagę na potrzebę kształcenia wśród młodzieży takich cech jak: obowiązkowość, punktualność, lojalność i odpowiedzialność. Ze strony przedsiębiorców padły też pierwsze deklaracje dotyczące wspólnego opracowania ze szkołami programów nauczania dla zawodu.

Załączniki

„Klasa z Pasją” - prezentacja
Data: 2018-06-08, rozmiar: 6 MB

Ułatwienia dostępu