10 lipca 2018

Informacja na temat przyłączy szkół do szybkich sieci szerokopasmowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
Organy prowadzące szkoły

Realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wkraczają w fazę realizacji. Oznacza to, że beneficjenci (operatorzy telekomunikacyjni) zaczynają obejmować zasięgiem dostępu do usługi szybkiego Internetu wszystkie szkoły, które nie mają dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które znajdują się na realizowanych przez nich obszarach inwestycyjnych. Budowa przyłączy do tych szkół jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez nie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz programu „Aktywna Tablica”.

Możliwość podłączenia do OSE uzależniona jest od posiadania przez szkoły dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej umożlwiającej korzystanie z usług o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dyrektorzy szkół i organy prowadzące powinni zatem aktywnie współpracować z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wspomniane działania są finansowane w ramach PO PC, a więc szkoły nie ponoszą kosztów z tytułu ich realizacji.

Niestety zgłoszenie się beneficjenta PO PC do jednostki oświatowej, w celu umożliwienia wejścia na obiekt nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem dyrekcji szkoły. Operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej informują Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa o problemach w kontaktach ze szkołami oraz o otrzymanych odmowach ze strony dyrekcji szkół.

Należy zaznaczyć, że art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zobowiązuje organy prowadzące szkoły do zapewnienia prowadzonym przez siebie szkołom, od dnia 1 stycznia 2021 r., szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Obowiązek ten może zostać wykonany poprzez umożliwienie beneficjentom PO PC przyłączenia szkoły do sieci, a następnie skorzystanie z usług operatora OSE. W przeciwnym wypadku koszty obciążą bezpośrednio budżet organów prowadzących szkoły.

Poza odmowami dostępu operatorzy telekomunikacyjni spotykają się z dodatkowymi żądaniami ze strony szkół, np. ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu. Jest to niezgodne z art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Ułatwienia dostępu