5 listopada 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych – przypomnienie o nowych regulacjach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych przedszkoli, szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego 

Przypominam, że uległy zmianie przepisy dotyczące organizowania krajoznawstwa i turystyki.

Dyrektor szkoły przekazując kartę wycieczki do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie przekazuje listy uczniów biorących udział w wyjeździe.

Listę uczniów, zgody rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego, program i regulamin wycieczki pozostają w dokumentacji szkoły, które to dokumenty przechowywane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizowania wycieczek szkolnych, bądź w statucie szkoły.

Wzór aktualnie obowiązującej karty wycieczki wraz z podstawowymi informacjami na temat zgłaszania wyjazdu zagranicznego oraz obowiązujące akty prawne zamieszczone są na stronie internetowej kuratorium oświaty w zakładce: Rodzice i uczniowie-Wypoczynek-Wycieczki.

Proszę dokonywać zgłaszania wycieczek zagranicznych w oparciu o obowiązujący wzór karty wycieczki.

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Ułatwienia dostępu