20 listopada 2018

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że z dniem 29 listopada 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2018 r. poz.2140.

Rozporządzenie wprowadza między innymi obowiązek:

  • prowadzenia rejestru wyjść grupowych, które nie są wycieczkami,
  • zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych,
  • ustalenia długości przerw międzylekcyjnych przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

Rozszerzono także grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy na wszystkich pracowników szkoły.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami i stosowanie zgodnie z zapisami rozporządzenia.

W załączeniu rozporządzenie.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Ułatwienia dostępu