16 stycznia 2019

Konferencja „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia szansą na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego”

We wtorek 15 stycznia 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia szansą na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego przez uczniów z pogłębiającymi się zaburzeniami w funkcjonowaniu szkolnym – fakty i mity”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści szkół z województwa warmińsko-mazurskiego.

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu podzielił się refleksją na temat służebnej roli pełnionej przez nauczycieli względem ich podopiecznych oraz podkreślił znaczenie postawy etycznej, która powinna być podstawą do budowy etosu nauczycielskiego.

Podczas konferencji omówiono podstawy prawne organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, procedury wydawania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz sposoby jej wdrażania na przykładzie dwóch szkół. W drugiej części spotkania dr Tomasz Bajkowski wygłosił wykład na temat: „Wpływ lustra społecznego na kształtowanie się poczucia własnej wartości dziecka”. Budowanie obrazu siebie przez dziecko następuje na podstawie napływających informacji zwrotnych. Im częściej powtarzane są informacje zwrotne od osób dla dziecka ważnych, tym większa jest tendencja ich uwewnętrznienia. Ważnymi czynnikami budowania poczucia własnej wartości dziecka są jego cechy i predyspozycje, kanony i standardy społeczne (np. medialne), ale także „lustra społeczne” (m.in. rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko szkolne). Środowisko rodzinne jest dla dziecka najważniejsze w procesie budowania obrazu siebie.

Podsumowaniem spotkania był panel dyskusyjny poświęcony omówieniu faktów i mitów związanych z wdrażaniem tej formy pomocy dzieciom. Uczestnicy panelu podkreślali rolę, jaką mają do spełnienia dyrektorzy szkół przy wyznaczaniu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, ale zwracali także uwagę na znaczenie systematycznej współpracy między wszystkimi instytucjami i osobami zaangażowanymi w ten proces – rodzicami, dyrektorami szkół oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Wskazywano, że pozytywne efekty wprowadzenia takiej formy pomocy uczniowi mają charakter wielopłaszczyznowy, zwrócono bowiem uwagę, że korzyści odnosi nie tylko sam uczeń i jego rodzice, ale także szkoła – poprzez rozwiązanie sytuacji problemowej ucznia, ale także dzięki intensywniejszej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i refleksji nad efektywnością podejmowanych do tej pory działań.

W dyskusji kończącej całą konferencję zwrócono także uwagę na istotną rolę jaką pełni gotowość do finansowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ze strony organów prowadzących oraz na konieczność zwiększenia poziomu wiedzy rodziców na temat dostępności tej formy pomocy ich dzieciom.

Ułatwienia dostępu