17 stycznia 2019

Seminarium branżowe w Szczytnie

Seminarium Branżowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

W dniu 11 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyło się Seminarium Branżowe pt. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym” poświęcone nadchodzącym zmianom w kształceniu zawodowym, zasadności wprowadzenia Polskich Ram Kwalifikacji, współpracy szkół z pracodawcami oraz doradztwu zawodowemu.

Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach, pracodawcy z branży gastronomiczno – hotelarsko – turystycznej, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół powiatu szczycieńskiego oraz szkolni doradcy zawodowi.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Alinę Niezgodę, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie, obecny na seminarium Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczącą rolę szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie Warmii i Mazur. Nawiązał również do współpracy szkół z pracodawcą, a przez to rozwijania umiejętności kluczowych i zawodowych przyszłego pracownika.

Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przedstawiła cele i założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – „Laboratorium. Mój profil”.

Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapoznała zgromadzonych ze zmianami w kształceniu zawodowym, miejscem pracodawcy w kształtowaniu kompetencji zawodowych oraz nowymi zasadami finansowania szkół branżowych.

Przemysław Szreder i Karol Blok – doradcy regionalni z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawili istotę i wyjaśnili potrzebę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Urszula Krauze, kierownik kształcenia praktycznego, zaprezentowała przebieg procesu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie, podkreśliła zalety wprowadzonej innowacji pedagogicznej dot. modułowego nauczania oraz ważność współpracy między szkołą a pracodawcą.

Sabina Czepielinda, dyrektor Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, jako przykład dobrej praktyki wskazała na korelację w kształceniu między szkołą a pracodawcą oraz zaznaczyła efektywność modułowego kształcenia zawodowego.

Aneta Soliwoda, doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 2 przybliżyła założenia i korzyści wynikające z realizacji projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

Na zakończenie Seminarium nawiązano do barometru zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy. W trakcie dyskusji Pan Sławomir Chmieliński Prezes firmy „NOVUM” wykazał zainteresowanie współpracą ze szkołami kształcącymi w branży meblarsko-drzewnej i mechanicznej, wprowadzeniem nowych zawodów w szkołach oraz otworzeniem klas patronackich.

Uczestnicy Seminarium mieli również okazję do obserwowania umiejętności kelnerskich uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie.

Ułatwienia dostępu