22 stycznia 2019

Seminarium branżowe w Piszu

16 stycznia 2019 r. w Piszu odbyło się Seminarium branżowe pn. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. Organizatorzy seminarium, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu zaprosili przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i dyrektorów szkół.

Uczestników Seminarium powitał Dyrektor ZSZ z BP w Piszu Paweł Bazydło. Zwrócił szczególną uwagę na obecność pracodawców i podziękował im za zaangażowanie oraz wieloletnią owocną współpracę.

W imieniu Powiatu Piskiego wystąpił Waldemar Brenda – członek Zarządu Rady Powiatu Pisz, który podkreślił wagę tego wydarzenia – spotkanie się na wspólnej płaszczyźnie działań szkolnictwa zawodowego z lokalnymi przedsiębiorcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy i Kuratorium Oświaty. Pan W. Brenda zwrócił uwagę, że młodzi ludzie mają nie tylko możliwość właściwego wyboru przyszłej profesji, ale także związania się w dalszej perspektywie z rynkiem lokalnym.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Dariusz Człapiński zaprezentował zmiany w systemie oświaty, dotyczące szkolnictwa zawodowego. Zwrócił uwagę na obecność pracodawców na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego i egzaminowania, co niejako „wymusza” na lokalnych przedsiębiorcach większe zaangażowanie się w proces kształcenia praktycznego. Referent przedstawiał również wyniki badań wskazujące zawody deficytowe w województwie warmińsko-mazurskim.

Założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” przedstawiła Renata Iłeczko, starszy wizytator Kuratorium Oświaty i koordynator Programu. Głównym celem projektu jest szerokie wsparcie uczniów klas siódmych i ósmych oraz trzecich gimnazjalnych w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Dodatkowo Program jest okazją do wypromowania szkolnictwa branżowego i lokalnych przedsiębiorców. Pani Iłeczko zachęciła obecnym na sali przedsiębiorców do włączenia się w Program „Laboratorium. Mój profil”.

Józef Jamroga, kierownik kształcenia kursowego Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zapoznał ze strukturą i organizacją szkoły oraz funkcjonującym w praktyce modelem współpracy między szkołą i pracodawcami. Model ten zakłada reagowanie szkoły na bieżące zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, u których uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W model współpracy zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracodawców różnych specjalności. W ramach prezentowanego modelu stworzono ośrodki egzaminacyjne u pracodawców w zawodach: piekarz, cukiernik, stolarz i sprzedawca. Odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy, uruchomiono również nowy kierunek kształcenia w zawodzie mechanik operator maszyn do obróbki drzewnej. Podpisano umowę partnerską z przedsiębiorstwem Telmex, którego pracownicy byli współtwórcami programu nauczania, konsultantami w doborze sprzętu i maszyn do wyposażenia nowej pracowni uwzględniającej najnowsze trendy produkcji drzewnej. Trwają prace nad uruchomieniem nowego kierunku w szkole branżowej – kierowca mechanik, który umożliwia zdobycie kwalifikacji wstępnej (uzyskanie kategorii prawa jazdy C+E). W fazie tworzenia znajduje się projekt w ramach programu „Erasmus+”, który stwarza szanse na odbycie praktyk i staży zawodowych na terenie Unii Europejskiej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Marcin Kamiński przedstawił sytuację lokalnego rynku pracy. W swoim wystąpieniu powołał się na barometr zawodów dla Powiatu Piskiego, prezentując prognozę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Statystyki dowodzą, że sytuacja w Powiecie Piskim i w województwie warmińsko-mazurskim odzwierciedla dobry trend w zakresie gwałtownego spadku bezrobocia.

W ostatnim wystąpieniu o doradztwie zawodowym, wsparciu i pomocy skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli Powiatu Piskiego mówili przedstawiciele Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu – Małgorzata Sulewska i Mariusz Charubin. Podkreślono, że należy kształtować takie kompetencje, które pomogą w efektywnym funkcjonowaniu w profesji, przy czym ważne jest przygotowanie na kilkukrotną zmianę wykonywanego zawodu. Stąd doradztwo zawodowe ma także zachęcać do refleksji nad własną przyszłością zawodową.

W dyskusji końcowej podkreślono wagę partnerstwa szkół i pracodawców oraz konieczność dalszego dostosowywania przez szkoły kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, co w efekcie przyniesie korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikowi.

Ułatwienia dostępu