19 marca 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy – konferencja


__________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.

Inspektor ochrony danych:
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Zawodowego.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Przekazywanie danych do państwa/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawo dostępu do danych osobowych:
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

__________________________________________________________________________