19 marca 2019

Formularz rejestracyjny – warsztaty eTwinning podczas Kongresu Zawodowego

  Wiek nauczyciela:

  20-30 lat31-40 lat41-50 lat51-60 lat61 lat i więcej

  Wiek uczniów

  3-66-99-1414-19


  Dane szkoły

  Wielkość miejscowości:

  mniej niż 1 tys. mieszkańców1 tys. - 5 tys.5 tys. - 20 tys.20 tys. - 50 tys.50 tys. - 100 tys.100 tys. - 200 tys.ponad 200 tys.  Zgody i oświadczenia

  Ochrona danych osobowych (niezbędne do przejścia procesu rekrutacji):


  Wykorzystanie wizerunku (niezbędne do przejścia procesu rekrutacji)


  Skąd Pan/Pani dowiedział/dowiedziała o wydarzeniu?
  Dyrektor szkołyInny nauczycielKuratorium OświatyNewsletter eTwinningNewsletter FRSEStrona Krajowego Biura eTwinningFacebook

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.

  Inspektor ochrony danych:
  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.

  Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Zawodowego.

  Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

  Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

  Przekazywanie danych do państwa/organizacji międzynarodowej:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Prawo dostępu do danych osobowych:
  W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

  Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  __________________________________________________________________________