2 kwietnia 2019

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2019 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Informuję, że w 2019 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 17 maja 2019 r.
  • nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 22 czerwca 2019 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

  1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora),
  2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik nr 1), (załącznik nr 2),
  3. podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty może być przyznana nauczycielowi, który:

  1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
  2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
  3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl (załącznik nr 4).

Wnioski muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn (osobiście lub pocztą) w ww. terminach.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno-Prawny), tel. 89 5232 316.

Podstawa prawna:

  1. Art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 131 poz. 1078 ze zm.).

Warmińko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Informacja
Data: 2019-04-02, rozmiar: 90 KB
Załącznik nr 1
Data: 2019-04-02, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 2
Data: 2019-04-02, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 3 - klauzula
Data: 2019-04-02, rozmiar: 553 KB
Załącznik nr 4 - lista kandydatów
Data: 2019-04-02, rozmiar: 37 KB

Ułatwienia dostępu