9 kwietnia 2020

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2020 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin 

Informuję, że w 2020 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 18 maja 2020 r.
  • nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 22 czerwca 2020 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

1) pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora),

2) wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym – 1 kartka – obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik nr 1 – nagroda MEN), (załącznik nr 2 – nagroda WMKO),

3) podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy,
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

Proszę o dochowanie należytej staranności przy wypełnianiu wniosków. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Przypominam, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl (załącznik nr 4).

Wnioski muszą być dostarczone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn w ww. terminach. Dokumenty należy przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, na wskazany powyżej adres e-mail.

Podstawa prawna:

  1. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 131 poz. 1078 ze zm.).

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 1 - wniosek
Data: 2020-04-09, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 2 - wniosek
Data: 2020-04-09, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 3 - klauzula + oświadczenie
Data: 2020-04-09, rozmiar: 27 KB
Załącznik nr 4 - lista kandydatów
Data: 2020-04-09, rozmiar: 37 KB

Ułatwienia dostępu