16 kwietnia 2019

Pismo do dyrektorów liceów ogólnokształcących i techników ws. klasyfikacji rocznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy liceów ogólnokształcących
i techników województwa warmińsko-mazurskiego,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników (26 kwietnia br.) przypominam, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego,  w tym zapewnienia ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów. Zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 21 ust. 1 – Dz. U. z 2019 r. poz. 174) kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków.

W związku z powyższym dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej powinien zawiadomić wszystkich nauczycieli o terminie posiedzenia rady pedagogicznej zwoływanej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe). Rada Pedagogiczna musi podjąć uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji uczniów w danym roku szkolnym (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe). Będąc ustawowym organem kolegialnym jest zobowiązana wypowiedzieć się w przedmiocie wyników klasyfikacji uczniów.

W sytuacji wystąpienia akcji strajkowej dyrektor szkoły powinien także przypomnieć nauczycielom o terminie, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne. W przypadku, gdy nauczyciele nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

W przypadku, gdy nie został zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej (powiadomienie o przewidywanej ocenie oraz możliwość podwyższenia przewidywanej oceny) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia (art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i dyrektor jest zobowiązany powołać komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Proszę o realizację działań wynikających z przepisów prawa, w celu ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych wszystkich uczniów w Państwa szkołach.

Z wyrazami szacunku

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu