18 lipca 2019

Weryfikacja liczby uczniów – stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że od 26 marca 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2019 roku w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji – Dz.U.poz. 554).

Rozporządzenie wprowadza nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.

Wskaźnik, dotyczący liczby uczniów, którym przyznano stypendium szkolne, jest niezbędny do ustalenia wysokości dotacji przyznanej na pomoc materialną dla uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym zakresie, korzysta z danych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Systemu Informacji Oświatowej.

Nadmieniam, że szczegółowe informacje o liczbie uczniów, którym przyznano stypendia szkolne za 2018 rok zostały przekazane przez Państwo do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w sprawozdaniach przesłanych w lutym 2019 roku. Dane te zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z analizy danych wynika, że w przypadku większości gmin, występują bardzo duże różnice pomiędzy danymi zamieszczonymi w Systemie Informacji Oświatowej, a danymi przedstawionymi w sprawozdaniach przesłanych przez Państwa do Kuratorium Oświaty (przedstawia to zamieszczona tabela). Wiele gmin podaje nawet liczbę „0” w SIO jako liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne na dzień 30 września 2018 roku za rok szkolny 2017/2018, gdy tymczasem dane wskazane w sprawozdaniu za ten sam okres przesłane do Kuratorium Oświaty w Olsztynie są inne.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018/. Przesłane dane będą stanowiły podstawę do ustalenia jednostkom samorządu terytorialnego wysokości dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Proszę o przesłanie danych liczbowych w formie papierowej o treści: „Zweryfikowana liczba uczniów, którym przyznano stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018, będąca podstawą do ustalenia wysokości dotacji na pomoc materialną”.

Informację podpisaną przez osobę reprezentującą urząd (skan) proszę przesłać pilnie do dnia 23 lipca 2019 roku na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl

W załączeniu do wiadomości tabela przesłana z Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiająca różnice pomiędzy danymi zamieszczonymi w Systemie Informacji Oświatowej, a danymi przesłanymi przez Państwa do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska 89-5232-559., Elżbieta Napiwodzka-Szydlik 89 52 32 424.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Tabela
Data: 2019-07-18, rozmiar: 20 KB

Ułatwienia dostępu