3 września 2019

Obowiązek informacyjny – Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe

w technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych

województwa warmińsko-mazurskiego

Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 2019 r. poz. 391, wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa między innymi:

– warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu,

– zakres spraw określonych w umowie zawartej pomiędzy szkołą, a podmiotem przyjmującym uczniów lub słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

Na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia dyrektor szkoły zawierając umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, która organizowana będzie za granicą, przekazuje niezwłocznie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:

1) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu;

2) określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;

3) liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;

4) terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

WZÓR

Ułatwienia dostępu