5 września 2019

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny w Olsztynie                                                                                                                  

W środę, 4 września br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obrady w ramach Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego (WOSE). Organizatorami wydarzenia byli Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przedsięwzięcie to jest realizacją postulatu, który pojawił się przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym i inicjatywą Premiera Mateusza Morawickiego. W WOSE w Olsztynie uczestniczyła Iwona Michałek – Sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wiceminister Michałek powiedziała, iż każde województwo ma swoją specyfikę i inne problemy, którymi należy się zająć. Zachęciła uczestników do wskazania nie tylko problemów, ale także propozycji na ich rozwiązanie, czym zachęciła do dalszej dyskusji. Podkreśliła także tak ważną funkcję wychowawczą szkoły.

Do WOSE zostali zaproszeni przedstawiciele: rad rodziców, dyrektorów szkół, szkół niepublicznych, nauczycieli, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców oraz samorządów uczniowskich. Uczestniczyli również członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele środowiska akademickiego. W debacie wzięło udział ok. 70 osób
– przedstawicieli zarówno małych, jak i dużych środowisk z całego województwa.
Uczestnictwo tak szerokiego przedstawicielstwa podmiotów związanych z systemem edukacji
w obradach Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego umożliwiło dyskusję
i wypracowanie wniosków dotyczących podnoszenia jakości funkcjonowania systemu oświaty w kraju i w województwie warmińsko-mazurskim.

Dyskusje na temat zmian w polskiej oświacie skupione były w pięciu obszarach tematycznych: uczniowie, nauczyciele, rodzice, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Poruszone zostały sprawy dotyczące roli poszczególnych podmiotów systemu edukacyjnego, a więc nauczycieli, rodziców, samorządów oraz instytucji wspomagających system edukacji
w celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków procesu edukacji i wychowania. Wypracowane wnioski, rekomendacje zgłoszone w trakcie WOSE zostaną przesłane Dariuszowi Piątkowskiemu – Ministrowi Edukacji Narodowej.

W przerwie obrad Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Ułatwienia dostępu