31 października 2019

Seminarium „Komunikacja kluczem do sukcesu szkoły”                                                             

Seminarium, którego uczestnikami byli dyrektorzy, nauczycieli i wychowawcy pracujący w szkołach i placówkach oświatowych, odbyło się 29 października 2019 r. w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorami wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie. Podmioty te na początku spotkania podpisały List intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy głównie w obszarze organizowania wspólnych konferencji i seminariów dla szkół i rodziców, działań podejmowanych na rzecz zapewniania wysokiego poziomu edukacji oraz kształtowania postaw patriotycznych. Pod dokumentem złożyli podpisy: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Akademicki Klub Obywatelski w osobach Prezes Zarządu prof. dr hab. Małgorzaty Suświłło i Sekretarza Zarządu prof. dr hab. Zbigniewa Anculewicza.

Tematyka seminarium została przedstawiona w dwóch wystąpieniach:

  • Komunikacja nauczyciela z uczniami w świetle teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera – dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, kierownik Katedry Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Kształtowanie moralności komunikacyjnej uczniów jako wyzwanie współczesnej edukacji – dr Tomasz Żurawlew, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Komisja Etyki Komunikacji Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Pani Profesor w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na spójność w przekazie treści i relacji pomiędzy osobami, który ma miejsce przy komunikowaniu się nauczyciela z uczniami. Pan Doktor zaakcentował potrzebę kształtowania moralności komunikacyjnej dzieci i młodzieży oraz wskazał praktyczne wskazówki do realizacji tego zadania.

Oba referaty ukazały niekiedy niedoceniane obszary oddziaływania nauczycieli i wychowawców, które jednak mają znaczny wpływ na końcową ocenę jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

Ułatwienia dostępu