17 grudnia 2019

Podnoszenie efektów kształcenia – spotkanie z dyrektorami szkół

W dniach 11-13 grudnia 2019 r. w województwie warmińsko-mazurskim odbyły się szkolenia dotyczące analizy i oceny działań w zakresie poprawy wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Były one organizowane  przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty we współpracy z: Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,  Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Celem szkolenia było wsparcie szkół, których uczniowie osiągnęli  na egzaminach zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny) niezadowalające efekty kształcenia. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz techników.  Dyrektorzy szkół z wysokimi wynikami kształcenia podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przykładami dobrych praktyk. Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez metodyków i konsultantów, dyskutowali o sposobach i metodach pracy dających możliwość poprawy wyników egzaminów zewnętrznych, w tym jakości działań zaplanowanych do realizacji w formie programów poprawy efektywności kształcenia.  Konsultanci i doradcy metodyczni podczas realizacji programów zwrócili szczególną uwagę m.in. na: świadomość formułowanych celów, ich akceptację i zrozumienie przez całą radę pedagogiczną, systemowość podejmowanych działań, pracę zespołową, odpowiedzialność każdego nauczyciela za efekty pracy, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli odpowiadającego potrzebom, systematyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem obserwacji zajęć w każdym oddziale, dostrzeganie potrzeb każdego ucznia, poszerzanie oferty pracy szkoły.

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesława Szafrańska–Bortkiewicz podsumowując szkolenia zwróciła uwagę, że w celu uzyskania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych należy rzetelnie realizować podstawę programową, ważne jest zaangażowanie nauczycieli, jak również innowacyjność dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów. Podkreśliła potrzebę ciągłego doskonalenia pracy szkół, poszukiwania nowych rozwiązań, czerpania z przykładów dobrych praktyk, postawę dyrektora jako lidera zmiany.

Ułatwienia dostępu